ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

Indien de Klant ten laatste 2 maanden vóór de vervaldag van deze overeenkomst deze niet opzegt per aangetekend schrijven, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met 24 maanden. Een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst impliceert een verlenging onder de oorspronkelijke algemene voorwaarden zoals aangehecht aan de overeenkomst. Na deze stilzwijgende verlenging heeft de Klant het recht om de overeenkomst op elk ogenblik en zonder enige vergoeding op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn de hierna volgende algemene verhuurvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op alle verhuurovereenkomsten met Sip-Well en diensten die door Sip-Well n.v. Technologielaan 3 1840 Londerzeel, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0450.274.592 (hierna genoemd “S.-W.”), worden verzekerd. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die online via de webshop (de “Webshop”) op www.sipwell.com (hierna “de Website”) worden gesloten. Door (een) overeenkomst(en) met S.-W. aan te gaan (al dan niet via de Webshop), aanvaardt de huurder (hierna “Klant”) integraal en onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden, die zich op de achterzijde van de bestelbon bevinden en op de Website, bevestigt hij deze te hebben gelezen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst aangegaan tussen partijen treedt pas in werking vanaf het ogenblik dat zowel de Klant als S.-W.de bestelbon hebben ondertekend of de Klant de bestelling via de Webshop geplaatst heeft.

3. Aanbod en Prijs

S.-W. verhuurt waterkoelers, koffietoestellen en waterflessen (hierna gezamenlijk “Sip-well-goederen”) en hieraan gerelateerde goederen zoals omschreven in de bestelbon of op de Website. Afbeeldingen van de Sip-well-goederen op de Website zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. De prijzen vermeld op de bestelbon en de Webshop zijn in euro, inclusief BTW, en er wordt op de bestelbon tevens melding gemaakt van eventuele andere toepasselijke taksen, zoals maar niet beperkt tot Recupel en verpakkingstaks. S.-W. behoudt zich het recht voor om de huurprijs van de aangeboden Sip-well-goederen te allen tijde te wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt de prijs die vermeld stond op de Website op het ogenblik van bestelling of op de bestelbon. In geval de door de klant bestelde Sip-well-goederen tijdelijk niet voorradig zijn, is S.-W. gerechtigd om tijdelijk een vervangproduct ter beschikking te stellen in afwachting van de levering van de bestelde Sip-well-goederen, en dit onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen.

4. Duur

De overeenkomsten met S.-W. die betrekking hebben op de huur van Sipp-well-goederen en/of onderhoud van Sip-well-goederen, worden gesloten voor 24 maanden tenzij anders bedongen, zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon of op de Webshop. De duur van deze overeenkomst(en) begint te lopen vanaf het ogenblik dat S.-W. het toestel bij de Klant heeft geplaatst. Bij de verlenging van de overeenkomst kan rekening gehouden worden met een eventuele indexaanpassing of andere complementaire prijsaanpassing die zullen worden meegedeeld binnen de eerste maand na de oorspronkelijke vervaldag van de vorige overeenkomst. Prijsaanpassing wegens indexatie en/of inflatie geven geen recht op vroegtijdige beëindiging anders dan onder artikel 17. In geval van prijsaanpassingen die niet aan de gezondheidsindex en/of inflatie gerelateerd zijn heeft de Klant het recht om de Overeenkomst alsnog te beëindigen per aangetekend schrijven, mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 1 maand vanaf het ogenblik van deze prijsaanpassing.

5. Levering

S.-W. verbindt zich ertoe de door de Klant bestelde Sip-well-goederen te leveren bij de Klant op het in de bestelbon of via de Webshop aangeduide adres. De Klant is verplicht om de door S.-W. geleverde goederen op het afgesproken tijdstip van levering in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien, zodat de Sip-well-goederen kunnen worden geleverd op het door de Klant aangeduide adres. De Klant is gehouden, op zijn kosten, de nodige voorzieningen te treffen voorafgaand aan de levering (zoals aansluitingen voor elektriciteit en water voor de waterkoeler op waterleiding). Op het moment van levering dient de Klant de leveringsbon te tekenen voor ontvangst. Ingeval dat de Klant de goederen niet in ontvangst kan nemen op het afgesproken tijdstip, behoudt S.-W. zicht het recht voor om een forfaitaire verplaatsingskost aan te rekenen van €25 (excl. btw). Elke levering vanaf €25 bezorgt S.-W. gratis. Voor leveringen onder de €25 bedraagt de bijdrage van de Klant in de transportkosten €4,98 excl. btw, die zal worden aangerekend bovenop de kilometerheffing zoals voorzien op de bestelbon. Niettegenstaande artikel 12, draagt de Klant de risico’s met betrekking tot de geleverde goederen vanaf de effectieve levering ervan. Indien S.-W. niet tegemoet kan komen aan de vooropgestelde leveringstermijn, zal S.-W. de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. De Klant heeft in dat geval het recht om S.-W. te verzoeken om de levering alsnog te verrichten binnen een aanvullende termijn van maximaal 1 maand. Indien de Klant de vooropgestelde leveringstermijn wenst uit te stellen, dient hij hiervoor een aanvraag tot uitstel van levering in. Een aanvraag tot uitstel van levering moet ten minste 8 werkdagen voor de geplande leveringsdatum door de Klant schriftelijk aan S.-W worden gedaan. In geval van uitstel zullen de Klant en S.-W. in overleg een nieuwe datum voor levering vaststellen, zonder dat deze langer dan 1 maand na de bestelling kan plaatsvinden. Indien de Klant geen tijdige aanvraag tot uitstel heeft gericht aan S.-W. en de goederen op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is S.-W. gerechtigd om de Sip-well-goederen voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. S.-W. behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de huurovereenkomst. De gedeeltelijke levering van een bestelling, kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zijn de kosten hiervoor ten laste van de Klant. S.-W. behoudt zich het recht voor de levering van waterflessen op te schorten wegens een inbreuk op de verplichtingen vervat in deze Algemene Voorwaarden inclusief maar niet beperkt tot een laattijdige betaling van de Klant van een factuur. Deze opschorting vangt aan 8 werkdagen dagen na aanmaning per aangetekend schrijven. Een opschorting van de levering van waterflessen heeft niet automatisch tot gevolg dat de overige bepalingen van deze Overeenkomst worden opgeschort of dat ze in haar geheel beëindigd wordt. S.-W. is gerechtigd om een bijkomende leveringsvergoeding van €25 excl. btw te factureren aan de Klant indien S.-W. een aparte levering dient te doen omdat de Klant niet voldoende S.-W. goederen heeft afgenomen tijdens de normale frequentie en route belevering.

6. Prijsindexatie van de huurprijs

De Klant aanvaardt dat het bedrag van de basishuurprijs voor de Sip-well-goederen wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex. Jaarlijks zal er automatisch en van rechtswege overgegaan worden tot de evenredige aanpassing van de prijzen.

7. Betalingsmodaliteiten

De huur van de Sip-well-goederen en het onderhoud, worden op maandelijkse basis gefactureerd, zoals bepaald in de bestelbon. De facturatie van de huur van de verschillende Sip-well-goederen kan op verschillende tijdstippen gebeuren. De Klant verbindt zich ertoe om de facturen van S.-W. te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Wanneer de Klant de factuur niet ten laatste op de vervaldag betaalt, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, die worden berekend tegen de wettelijke interestvoet. Indien 15 werkdagen na het versturen van de ingebrekestelling de bedrag(en) vermeld op de factuur nog niet betaald zijn, is een forfaitaire vergoeding van 10% op dit bedrag verschuldigd. In het geval de Klant gekozen heeft voor een betaling via domiciliëring, blijft deze domiciliëring geldig voor de ganse duur van de overeenkomst.

8. Waarborg

De Klant verbindt zich ertoe om een waarborg te betalen voor de Sip-well-goederen zoals bepaald in de bestelbon of op de Webshop. In ieder geval heeft de Klant geen recht op enige intrestvergoeding op het uitstaande bedrag van de diverse waarborgen. Op de waterflessen van S.-W. wordt altijd een waarborg van 12,80 EUR per fles betaald. De partijen komen overeen dat deze waarborg zal gelden als betaling door de Klant van een geldsom tot zekerheid van de nakoming van alle verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst die de Klant heeft gesloten met S.-W.. S.-W. behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving door de Klant van diens verplichtingen onder de overeenkomst, het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling te verrekenen met het bedrag van de betalingswaarborg die de Klant bij het aangaan van deze overeenkomst heeft overgemaakt. Ingeval de Klant beslist om de domiciliëring bepaald in artikel 7.4 op te zeggen, behoudt S.-W. zich het recht voor om de waarborg aan te passen. Indien de Klant aan al zijn contractuele verbintenissen heeft voldaan en de overeenkomst beëindigd wordt, zal de waarborg worden teruggestort op het rekeningnummer van de Klant, dat wordt ingevuld op de bestelbon. Indien de Klant nalaat zijn rekeningnummer in te vullen op de bestelbon, aanvaardt de Klant dat elke betaling van een waarborg na ondertekening van de bestelbon een definitieve vermogensverschuiving inhoudt ten voordele van S.-W. en behoudt S.-W. zich het recht voor om deze waarborg niet terug te betalen.

9. Gebruik van de Sip-well-goederen

De Klant zal erop toezien dat de Sip-well-waterflessen enkel gebruikt worden voor de producten geleverd door S.-W. De Klant zal de flessen nooit gebruiken voor om het even welk ander doeleinde dan waarvoor ze bestemd zijn of ze opvullen met andere vloeistoffen en/of vaste stoffen dan water. De Klant zal steeds goede zorg besteden aan de Sip-well-goederen en de waterflessen en zal ze zuiver en hygiënisch houden, en zal hiervoor steeds de instructies van S.-W. naleven. De S.-W.-toestellen en de flessen dienen door de Klant tegen zonlicht, andere warmtebronnen en stof beschermd te worden. Op een Sip-well-waterkoeler mogen uitsluitend flessen van S.-W. worden geplaatst. Onder geen enkel beding mogen de S.-W.-toestellen buiten in open lucht staan. De Klant is er steeds verantwoordelijk voor dat de nodige parameters met betrekking tot de goede werking van de S.-W.-toestellen worden gecontroleerd op regelmatige basis, opdat onnodige schade kan voorkomen worden. Ingeval van abnormale parameters of schade aan een S.-W.- toestel, zal de Klant S.-W. hier ook onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

10. Onderhoud van de Sip-well-goederen

De Klant verbindt zich ertoe de Sip-well-goederen te laten onderhouden door S.-W. zoals overeengekomen in de bestelbon of via de Webshop of op vraag van de Klant tegen de geldende tarieven die werden meegedeeld bij het ondertekenen van de bestelbon. De Klant zal instaan voor de herstellingen aan of de vervanging van de Sip-well-goederen wanneer deze te wijten zijn aan het niet-naleven van de instructies voor gebruik zoals bepaald in artikel 9, nalatigheid of misbruik door zijn toedoen. De Klant zal dan verantwoordelijk zijn en instaan voor alle herstel- of vervangingskosten van de S.-W.-toestellen die hieruit zouden voortvloeien. De Klant zal steeds toegang verschaffen aan S.-W. tot de lokalen waar de S.-W.-toestellen zich bevinden, teneinde S.-W. toe te laten het onderhoud en de herstellingen uit te voeren, alsmede de bestelde flessen te leveren en het leeggoed op te halen.

11. Klachten

Klachten betreffende de levering dienen binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan S.-W. ter kennis te worden gebracht. Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven bij S.-W. ter kennis te worden gebracht. Het melden van klachten geeft de Klant niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.

12. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

De Sip-well-goederen blijven te allen tijde eigendom van S.-W. en zijn onderworpen aan een waarborg zoals bepaald in art. 8 van deze Algemene Voorwaarden. De lege flessen zullen door S.-W. worden opgehaald op het ogenblik dat volle flessen geleverd worden.

In ieder geval zullen de Sip-well-goederen:

  • de exclusieve eigendom van S.-W. blijven en verbindt de Klant zich ertoe om deze niet te verkopen, noch over te dragen, onder te verhuren, in pand te geven en/of met een hypotheek te bezwaren;
  • slechts mogen worden verplaatst naar een ander adres, na expliciete schriftelijke toelating van S.-W. ;
  • niet door de Klant zelf worden gewijzigd of zelf hersteld en erkent de Klant dat alleen S.-W. kan optreden als hersteller.

De Klant zal S.-W. onmiddellijk schriftelijk verwittigen ingeval dat:

  • Sip-well-goederen die de Klant onder zich heeft, volledig of gedeeltelijk zijn gestolen, beschadigd, opgeëist of betrokken bij een schadegeval dat lichamelijke of materiële schade tot gevolg heeft;
  • Wanneer een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. Sip-well-goederen die de Klant onder zich heeft. In dit geval zal de Klant de instrumenterende gerechtsdeurwaarder en de beslagleggende partij kennis geven van het feit dat hij niet de eigenaar is van deze goederen.

13. Garantie tot huurgenot

S.-W. levert de Sip-well-goederen af in een perfecte staat van onderhoud. De Klant verbindt zich ertoe om de Sip-well-goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken of de geleverde goederen overeenstemmen met de overeengekomen bestelling. Zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen 1 werkdag na levering schriftelijk aan S.-W. te worden gemeld. Bij gebreke hieraan geldt de levering en inontvangstneming van de Sip-well-goederen als een onherroepelijke aanvaarding. De Klant draagt de bewijslast voor het ontstaan van enig gebrek voor de levering. Klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. Defecten die het resultaat zijn van ongepast gebruik door de Klant, of door externe oorzaken en defecten die zich voordoen nadat de goederen gewijzigd of hersteld werden door andere personen dan de technici van S.-W., worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt slechts de goederen die door S.-W. gefabriceerd worden en enig defect wegens het gebruik van waterflessen of andere producten die niet van S.-W. afkomstig zijn in combinatie met Sip-well-goederen, worden niet gedekt door de garantie. De andere goederen worden enkel gewaarborgd door hun fabrikanten in overeenstemming met de bepalingen die zij voorzien.

14. Aansprakelijkheid

In geen enkel geval zal S.-W. aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de Klant van de geleverde goederen of door wijzigingen aan de geleverde goederen die aangebracht zijn door de Klant. De Klant is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit zijn fout of nalatigheid bij het gebruik van de Sip-well-goederen, waarbij S.W. zich het recht voorbehoudt om de schade die zij hierdoor lijdt integraal te verhalen op de Klant. S.-W. wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige immateriële, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, financieel verlies, onderbreking aan de werkzaamheden, verlies van gegevens, of vorderingen van derden...), behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van S.-W. Wat betreft de Sip-well-waterkoelers die aangesloten zijn op de waterleiding, kan S.-W. op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die veroorzaakt wordt door het water afkomstig van de waterleiding. S.-W. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onregelmatigheden inzake de kwaliteit van het water dat toegevoerd wordt via de waterleiding. De totale aansprakelijkheid van S.-W. is in elk geval beperkt tot de onder de overeenkomst gefactureerde en effectief betaalde bedragen.

15. Herroepingsrecht

Ingeval van verkoop op afstand via de Webshop, heeft de Klant het recht deze aankoop te herroepen zonder opgave van redenen (het ‘Herroepingsrecht’) binnen een termijn van veertien kalenderdagen die ingaat na de dag dat de Klant het bestelde artikel fysiek in bezit neemt. Het Herroepingsrecht kan uitgeoefend worden aan de hand van een ingevuld modelformulier dat beschikbaar is op [http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf] of via een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt. Indien de Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dient de Klant de geleverde goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant de beslissing tot herroeping heeft meegedeeld terug te bezorgen. S.-W. vergoedt alle door de Klant uitgevoerde betalingen, inclusief desgevallend de leveringskosten (voor zover deze niet hoger zijn dan de door S.-W. geboden goedkoopste leveringsmogelijkheid), gebruikmakend van het zelfde betalingsmiddel als waarmee de geleverde goederen werden betaald door de Klant. S.-W. kan de terugbetaling uitstellen tot de goederen die het voorwerp uitmaken van het Herroepingsrecht door S.-W. werden ontvangen of de Klant aantoont dat deze goederen verzonden werden.

De geleverde goederen dienen te worden teruggegeven in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. Het Herroepingsrecht geldt voor:

  • dienstenovereenkomsten, zoals het onderhoudscontract, na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij/zij het Herroepingsrecht verliest zodra S.-W. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

16. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant worden in het klantenbestand van S.-W. opgenomen en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het klantenbeheer, de uitvoering van dit contract en voor direct marketing doeleinden wat de Klant toelaat op de hoogte te blijven van de nieuwste diensten en producten van S.-W. Deze gegevens zullen enkel en alleen worden aangewend door S.-W. en niet aan derden worden doorgegeven. Door deze bepalingen te aanvaarden, stemt de Klant in met het gebruik van de gegevens overeenkomstig de hierboven beschreven voorwaarden. De Klant kan zijn recht van toegang, verbetering en verzet ten aanzien van deze gegevens kosteloos uitoefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: Sip-Well nv, Technologielaan 3, 1840 Londerzeel. In het geval de Klant zich heeft geregistreerd bij Webshop is de Klant zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn of haar log-in gegevens en paswoord.

17. Beëindiging en opzeg

Partijen erkennen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk vroegtijdig beëindigd kan worden door de ene partij ingeval van een inbreuk op eender welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de andere partij, die niet wordt rechtgezet binnen de 15 werkdagen na aanmaning per aangetekend schrijven. In geval van vroegtijdige beëindiging van de verhuurovereenkomst, is de Klant of S.-W. gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan de nog te vervallen huurgelden, met een minimum van 250 EUR per S.-W.-toestel. In geval van beëindiging zal de partij die in gebreke is gebleven de overeenkomst correct uit te voeren, gehouden zijn een vergoeding te betalen zoals in geval van vroegtijdige beëindiging bepaald in artikel 17.2. De overeenkomst wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling beëindigd ingeval S.-W. dan wel de Klant zich in een toestand van staking van betaling, insolvabiliteit, faillissement of vereffening bevindt. Indien de Klant ten laatste 2 maanden vóór de vervaldag van een overeenkomst van bepaalde duur deze niet opzegt per aangetekend schrijven, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met 24 maanden. Een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst impliceert een verlenging onder de oorspronkelijke voorwaarden. Na deze stilzwijgende verlenging heeft de Klant het recht om de overeenkomst op elk ogenblik en zonder enige vergoeding op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.Ingeval van beëindiging van de overeenkomst dient de klant alle S.-W. goederen binnen de 8 werkdagen terug te bezorgen aan S.-W.. Tevens behoudt S.-W. zich het recht voor om de waarde van elk S.-W.-toestel dat zich nog bij de klant bevindt na deze periode aan te rekenen. De waarde wordt forfaitair begroot op 800 EUR per toestel. Bij het ophalen van de S.-W.-toestellen rekent S.-W. de Klant het herconditioneren en steriliseren aan ten bedrage van €66,55 incl. btw per S.-W.-toestel en €48,40 incl. btw verplaatsingskosten, inclusief de kilometerheffing zoals voorzien op de bestelbon.

18. Overmacht

In geval van overmacht hebben S.-W. en de Klant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de Klant een regeling te treffen zonder hierbij een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende gevallen worden als overmacht beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: elektriciteits-of telecommunicatiestoornissen, natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out en interventie door de overheid. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

19. Betwistingen

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten gesloten met S.-W. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken van het arrondissement Brussel en het vredegerecht van het kanton Meise zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit enige contractuele relatie met S.-W. met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van de Klant, indien deze een consument is in de zin van artikel I.1 °2 van het Wetboek Economisch Recht, om een rechtsvordering in te stellen tegen S.-W. voor de Rechtbank van de plaats waar de consument woonplaats heeft.

20. Faling, vereffening, overname

In geval van faling, vereffening of overname, stelt de Klant S.-W. hiervan op de hoogte zodat de Sip-well-producten steeds en zonder bijkomende voorwaarden ter beschikking kunnen gesteld worden van S.-W. De Klant neemt hiervoor alle acties, hetzij rechtstreeks door hemzelf, dan wel door bemiddeling van de curator, de overnemer,... Wanneer één partij zich in een insolventieprocedure bevindt, worden wederzijdse schulden en vorderingen gecompenseerd.

21. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht of met de openbare orde zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

(Versie Oktober 2018, B2C NL)

Contacteer ons

Contacteer ons voor een prijsofferte op maat