Actievoorwaarden WIN de SIPWELLCHALLENGE waterkoeler

Actievoorwaarden WIN de SIPWELLCHALLENGE waterkoeler

"WIN DE SIPWELLCHALLENGE WATERKOELER 2022"

ARTIKEL 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING

De naamloze vennootschap SipWell nv, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Technologielaan 3, organiseert een onlinewedstrijd zonder aankoopverplichting. De wedstrijd ‘WIN de SIPWELLCHALLENGE waterkoeler 2022’ begint op 01 januari en eindigt op 28 februari 2022 23u59. De wedstrijd wordt enkel georganiseerd in België. 

Dit reglement is dus van toepassing op de ‘WIN de SIPWELLCHALLENGE waterkoeler 2022’ wedstrijd en campagne, georganiseerd door SipWell nv. (hierna "de organiserende onderneming").

ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan wedstrijd en campagne.

Alle personen (privé & business) die woonachtig/gevestigd zijn in België en ouder zijn dan 18 jaar, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Zowel klanten als niet-klanten van SipWell kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

Deze wedstrijd wordt aangekondigd op de onlinekanalen van SipWell (website www.sipwell.be, Facebook, en Instagram).

Om geldig deel te nemen, zijn de volgende stappen vereist:

 • Neem een actie foto van jouw #SIPWELLCHALLENGE

 • Tag ons (facebook of instagram) en gebruik #SIPWELLCHALLENGE

 • Het wedstrijdreglement aanvaarden.

 • 18 jaar of ouder zijn

 • Woonachtig zijn in België

ARTIKEL 3: DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Op dinsdag 1 maart 2022 wordt de winnaar gekozen op basis van originaliteit.

Prijs:

 • Een jaar lang water en huur van een SipWell waterkoeler

 

 • De prijs kan niet worden omgeruild en wordt niet uitbetaald in cash.
 • Elke deelnemer kan meermaals aan de wedstrijd deelnemen, maar kan slechts eenmaal een prijs winnen.
 • De organiserende onderneming behoudt zich het recht voor, in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, de prijs door een andere prijs van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 • De organiserende onderneming voorziet of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijzen.
 • De organiserende onderneming kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.
 • Prijs is ondeelbaar en moeten worden aanvaard zoals ze wordt toegekend.
 • Als het adres op het wedstrijdformulier fout blijkt en de prijs niet kan worden bezorgd, dan is de prijs definitief verloren en wordt hij niet meer weggeschonken. Deelnemers moeten hun wedstrijdformulier dus met de grootste zorg invullen.

ARTIKEL 4: BESCHERMING VAN DE DEELNEMER-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door deel te nemen, geven de deelnemers aan de organiserende onderneming zonder voorafgaand akkoord de toelating hun gegevens te gebruiken voor publicitaire doeleinden en voor publicatie op alle social mediaprofielen van de organiserende ondernemingen.

ARTIKEL 5: CONFORMITEITEN

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing. De deelname aan het spel is volledig vrij en gratis.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De organiserende ondernemingen kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als ze, in geval van overmacht of andere gebeurtenissen onafhankelijk van hun wil of van gerechtvaardigde noodzaak, ertoe gebracht worden om dit spel te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen, daar zij hier niet verantwoordelijk voor zijn. Zij behouden zich de mogelijkheid om de deelnametermijn te verlengen of te verkorten.

In het bijzonder wijzen de organiserende ondernemingen iedere aansprakelijkheid af in geval de server of de terminal in de loop van het spel onbereikbaar zouden zijn of in geval inzendingen en gegevens buiten hun schuld verloren zouden gaan. De organiserende ondernemingen wijzen iedere aansprakelijkheid af voor incidenten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website, de verbinding met het internet, de telefoonlijn of andere technische incidenten die zich voordoen tijdens of na de verbinding met de website van de organiserende ondernemingen.

De organiserende ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor verkeerde, overgeslagen, onderbroken, gewiste of foutieve inschrijvingen, voor een vertraagde werking of transmissie van de inschrijvingen, voor communicatiestoornissen bij de inschrijvingen, voor diefstal of vernietiging van de inschrijvingen, of voor een niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van de inschrijvingen.

De deelname aan het spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, de antwoordtijden om informatie te raadplegen, op te vragen of te verzenden, het risico op onderbrekingen en - meer in het algemeen - de risico's die inherent zijn aan iedere verbinding en transmissie op het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De organiserende ondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een slechte werking van welke aard dan ook, een opschorting of het stopzetten van het spel, om welke reden dan ook, en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit een verbinding met de website.

Wie zich verbindt met de website en deelneemt aan het spel doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid. De organiserende ondernemingen behouden zich het recht om elke persoon die gefraudeerd heeft of geprobeerd heeft om dit te doen, te vervolgen. Ze kan evenwel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de spelers voor eventueel gepleegde fraude. De deelnemers verbinden zich ertoe om in geval van moeilijkheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit reglement, een aanvraag tot minnelijke schikking/een klacht in te dienen bij de organisatoren, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze laatste.

ARTIKEL 7: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

De organiserende ondernemingen behouden zich de mogelijkheid om het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder waarschuwing te wijzigen. Het nieuwe reglement zal dan het huidige vervangen en vanaf dat moment van kracht zijn. De organiserende ondernemingen behouden zich bovendien de mogelijkheid voor om op ieder moment over te gaan tot de onmiddellijke stopzetting of afschaffing, zonder haar beslissing te moeten motiveren, en zonder dat hiervoor enige vergoeding kan worden aangerekend. De organiserende ondernemingen kunnen één of meerdere dagen annuleren als blijkt dat er fraude werd gepleegd, onder welke vorm dan ook, met name op elektronische wijze, in het kader van de deelname aan het spel of van de bepaling van de winnaars.

ARTIKEL 8: DEPOT EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT

De deelname aan dit spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.